CULTUUR EN HISTORIE WESTZIJDE HINDELOOPEN.

Financiële bijlage

In deze financiële bijlage zijn de bedragen opgenomen, waarvoor de in het plan genoemde objecten gerealiseerd kunnen worden. Er ligt geen concrete, tot in de finesses uitgewerkte, begroting aan ten grondslag, maar de genoemde bedragen zijn redelijk reëel.

Enkele onderdelen zijn in deze financiële bijlage als PM-posten opgenomen. Dat betreffen objecten, die in de doelstelling van dit plan passen, maar waarvan de kosten al in plannen van de gemeente Nijefurd zijn opgenomen. Deze objecten kunnen eventueel ook binnen het kader van het gemeentelijk plan “Parkeerbeleid Nijefurd” uitgevoerd worden.

De objecten, die onder punt 10 (baggeren) en punt 11 (opspuiten strand) staan vermeld, hebben wij ook als PM-posten aangemerkt, omdat op dit moment uiterst moeilijk is te ramen, wat daar te zijner tijd de reële kosten van zullen zijn.

Ten aanzien van de punten 7 en 8, te weten de bouw van een fluitschip, delen wij u het volgende mee. De bouw van een replica van een fluitschip in Hindeloopen zou een uniek project zijn, mogelijk voor geheel Noord-Nederland. Het omschrijven van het exclusieve karakter van zoiets is wel mogelijk, maar om nu al van zo iets een concrete, reële prijs te bepalen is praktisch onmogelijk. Wij hebben hierover contact gehad met de werf Bataviastad in Lelystad waar men ervaring heeft met de bouw van dit soort schepen. Wij hebben zo getracht om van deskundigen enige informatie over dit object te krijgen en mogelijk enige indicatie van de kosten.

Een medewerker van de werf Bataviastad heeft ons uiteindelijk, na een gesprek, geadviseerd, de kosten van de bouw van een fluitschip in Hindeloopen, te ramen op een bedrag tussen de 12 en 15 miljoen Euro.

Hieronder volgen de bedragen, die bij de in het plan opgenomen objecten behoren:

1. Wandelpromenade: PM-post, is al in de plannen van de gemeente opgenomen
2. Parkeerterrein: PM-post, is al in de plannen van de gemeente opgenomen
3. Zeewering: raming: 400 m maal € 1.500 (vanaf De Hon tot voorbij het voormalige voetbalveld) 460.000
4. Vingerpier c.q. Hoofd: dubbele palenrij met daartussen een puinstorting en afgewerkt met stortsteen 70.000
Spuien, 2 stuks à € 1.500 3.000
5. Scheepswerf Wijbrands
– slopen en opruimen scheepswerf Blom 45.000
– op te richten nieuwe scheepswerf 350.000 395.000
6. Klapbrug: ingang Stadsweide (fiets- voetgangersbrug over de Weidewijk)
opruimen duikerdam, aanbrengen zinker riolering, aanbrengen damwand, omleggen kabels en leidingen Nutsbedrijven, straatwerk 31.800
bouw van de fiets- voetgangersbrug 60.000 91.800
7 en 8 Werkplaats, werkterrein + inrichting en bouw fluitschip 7.500.000
9. Taludtrap: trap over de zeedijk, overeenkomstig eis

Wetterskip Fryslân

5.000
10. Baggeren: PM-post
11. Opspuiten strand: PM-post
12. Peilschaal
bouw peilhuisje + inrichting 60.000
leiding, bestrating rondom huisje + pad 10.000 70.000
13, 14, 15 en 16. PM-posten
17. Bebording: PM-post; is ondergebracht bij de gemeente
18. Ouderwetse straatverlichting: PM-post
Ten behoeve van de bouw van het fluitschip moet er naar de werkplaats een weg aangelegd worden, uit te voeren in doorgroeisteen, asfaltbeton of beton 145.000

Totaalbedrag van het gehele object                                                                 8.739.800