Havenplan Hindeloopen op 23 september 2006

De Stichting Stadsherstel Hindeloopen ontwikkelde plannen om deze karakteristieke haven te restaureren om het aanzien van de jaren 30 weer terug te krijgen.


Luchtfoto van de oude Hindelooper haven


Maquetteaanzicht anno 1930

Korte samenvatting van het rehabilitatieplan voor de haven van Hindeloopen:

De eerste doelstelling van dit plan vloeide rechtstreeks voort uit de doelstelling van onze Stichting, namelijk het oude stadsschoon zo goed mogelijk bewaren, of weer in oude glorie te (doen) herstellen. Uitvoering van dit plan zou ook bijdragen aan de toeristisch,recreatieve en mogelijk ook aan de economische ontwikkeling van Hindeloopen.


maquette van de “oude” haven

De haven van Hindeloopen is met de naaste omgeving, zoals de sluis en sluisbrug, de leugenbank en de monumentale reddingsloods van de KNRM voor velen het meeste karakteristieke stukje Hindeloopen. De haven lag er echter niet bepaald mooi bij. Het geheel maakt een ietwat verwaarloosde indruk, niet passend bij het mooie Beschermde Stadsgezicht van Hindeloopen. Ook waren in de loop der jaren vele kenmerkende elementen voor deze haven verdwenen. Na lang wikken en wegen werd daarom enige jaren geleden door het bestuur van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen besloten om een rehabilitatieplan voor de haven van Hindeloopen te ontwikkelen. Zo’n rehabilitatie/restauratie zou dan, net als andere restauraties, het uiterlijk van de haven weer het aanzien moeten geven uit het begin van de vorige eeuw. Het plan werd geheel in eigen beheer door bestuursleden kosteloos ontwikkeld en nader uitgewerkt.

Overzicht haven met verbeterpunten

1.

aanbrengen palenscherm met puinkist zodat het silhouet van Hindeloopen uit de vorige eeuw weer terug is; 

2. herstel steiger havenmond en havenlicht (monument);
3. het aanbrengen van de zogenaamde Langebrug tussen de zeedijk en het havenlicht;
de glooiing van zeedijk aan de havenzijde, gedeeltelijk te beleggen met basalt; 
4. herstel van de glooiing van zeedijk en de walbeschoeiing, waarbij door gebruikt te maken van houtenpalen deze weer het historische aanzien krijgt;
5. herstel van de walbeschoeiing, met van houtenpalen;herstel van de walbeschoeiing, met houtenpalen;
6. restauratie van sluis en sluisbrug (monument);

Uit praktische overwegingen en om de recreatieve functie van de haven te waarborgen, zou waar noodzakelijk de oude situatie enigszins worden aangepast zodat de bruikbaarheid van de haven optimaal blijft.

Op vrijdag 3 juni 2005 officieel een begin gemaakt met de uitvoering van het Rehabilitatieplan voor de oude haven van Hindeloopen.

Het startsein voor de werkzaamheden werd gegeven door Mevr. A.A. Andriessen, gedeputeerde van Friesland en de heer J.W. Boekhoven burgemeester van de gemeente Nijefurd door middel van het handmatig heien van de eerste paal.

  Mevrouw Andriessen werd hierbij geassisteerd door v.l.n.r. de heren Boekhoven, Byker en de Jager.


Het feestelijke gebeuren werd opgeluisterd door het Hindelooper Zeemanskoor “Auke Wiebes ”

Hieronder ziet u diverse fasen van de werkzaamheden.