Uitgevoerde restauraties

In de beginfase van haar bestaan zijn er in de loop der jaren door de Stichting diverse historische panden – t.w. rijksmonumenten en beeldbepalende panden – in het Beschermd Stadsgezicht van Hindeloopen aangekocht, gerestaureerd en weer voor permanente bewoning doorverkocht. In de latere jaren zijn – met medewerking van het Nationaal Restauratiefonds – eigenaren/bewoners van een aantal rijksmonumenten c.q. beeldbepalende panden, die dringend aan restauratie toe waren, door het bestuur van de Stichting aangespoord tot restauratie van hun monumentale bezit. Soms werd het Nationaal Restauratiefonds ingeschakeld, in enkele gevallen heeft de Stichting zelf daarbij financiële steun verleend.

Maar de Stichting doet meer.

Kort samengevat zou het zo gezegd kunnen worden: permanent de gehele bebouwing , bestrating, bewoning van het Beschermd Stadsgezicht van Hindeloopen in de ruimste zin van het woord nauwlettend gadeslaan en bij calamiteiten proberen daar in samenwerking met het gemeentebestuur van Nijefurd en eventuele andere betrokkenen iets aan te doen. Diverse monumenten heeft de Stichting in de loop der jaren doen of laten restaureren. Bovendien zijn enkele oude stukjes Hindeloopen weer teruggebracht in het stadsbeeld.

Zo zijn er in 1998 weer een paar “steppen” (boenstappen) aan de Zijlroede geplaatst. Hindeloopen had er ooit tientallen. Zo is weer enigszins te zien, hoe de waterkant er vroeger uitzag.


Zeilroede “step” ofwel boenstap

In 1999 vond herplaatsing van de “Slea” plaats bij de monumentale reddingsloods van de KNRM.

Zo kan iedereen weer zien, hoe vroeger (voor 1942) de reddingsvlet te water werd gelaten.

In2001 werd een replica van de oude muziektent op het Vondelingenkerkhof onthuld en in gebruik genomen door het Stedelijk Muziekkorps en de Zang- en Dansgroep “Aald Hylpen”.

De “oude” muziektent

In 2003 zijn een drie-tal voor Hindeloopen zo karakteristieke bruggen vernieuwd. De Skoelebrêge en de Yndijksebrêge zijn op initiatief van stadsherstel niet in de bestaande situstie hersteld, maar in die van omstreeks 1920/1930. De meerkosten zijn door de gemeente en stadsherstel gedragen.


Vernieuwde Skoelebrêge

Yndijksebrêge

Vernieuwde brêge bij het voetbalveld